#
فرم ارزیابی آنلاین

جهت ارزیابی آنلاین فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید

اطلاعات شخصی

اطلاعات شغلی

آیا سابقه کار در موقعیت مدیریت را دارید؟

*آیا در دو سال گذشته مدرک زبان انگلیسی دریافت کرده اید؟

*مدرک GRE دارید؟

*مدرک GMAT دارید؟

آیا سفرهاى خارج از كشورداشته اید؟